info@ritimistanbul.site

TEKLİF AL
Gizlilik Sözleşmesi
Buradasınız ! : Anasayfa / Gizlilik Sözleşmesi
Gizlilik Sözleşmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’) ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, ilgili mevzuat gereğince Dumankaya Ritim İstanbul Konut Blokları Site Yönetimi kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

Site Yönetimimiz gerek uhdesinde bulunan çeşitli kişisel verilere ilişkin Veri Sorumlusu olarak, gerekse de sözleşmeler ve verilen hizmetler kapsamında KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak aşağıda yer alan bilgilendirme ve amaçlar kapsamında işleyebilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilere İlişkin İlkeler

 

        a.Kişisel Verilerin İşlenmesi

 

 • Dumankaya Ritim İstanbul Konut Blokları Site Yönetimi, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVKK’nın 4. maddesine uygun olarak kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde, Kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza etmek suretiyle KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen şartlardan bir veya birkaçına dayanarak işlenmektedir.

 

 • Dumankaya Ritim İstanbul Konut Blokları Site Yönetimi, Anayasa’nın 20. ve KVKK 10. Maddesine uygun olarak söz konusu kişisel verilerin elde edilmesi sırasında bilgilendirme yaparak aydınlatma yükümlüğünü yerine getirmektedir.

 

        b.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 

-> Site Yönetimimiz tarafından KVKK’nın 5. Maddesinde belirtilen ve aşağıda yer alan amaçlar dâhilinde kişisel verileri işlenmektedir;

 • Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Site Yönetiminin ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Kişisel verilerin Site Yönetimimiz tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 • Kişisel verilerin işlenmesinin Site Yönetimimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin alenileştirilmiş olması şartıyla; alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Site Yönetimimiz tarafından işlenmesi,
 • Kişisel verilerin Site Yönetimimiz tarafından işlenmesinin Site Yönetimimizin veya veri sahiplerinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • Veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Site Yönetimimizin meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
 • Veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması.

 

-> Site Yönetimimiz tarafından yukarıda belirtilen şartlar kapsamında, Site Yönetimimiz tarafından hizmetlerinin sunulması ve mevzuata uyum ve başta olmak üzere, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel veriler işlenmektedir.

 

 • Site Yönetimimizin politikalarının yürütülmesinin temini amacı doğrultusunda;
 • Site Yönetimimizin ve Site Yönetimimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini doğrultusunda; Site Yönetimimiz tarafından yürütülen, iletişime yönelik idari operasyonlar, hizmete yönelik operasyonlar Site Yönetimine ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi/iş ortağı (yetkili veya çalışanlar veya ortakları) değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işler yürütülmesi.
 • Site Yönetimimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda;
 • Site Yönetimimiz tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), Site Yönetimimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Site Yönetimi içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi olarak sıralanabilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Site Yönetimimiz işbu Beyan’ın 1.b bölümünde belirtilen amaçlar dâhilinde yine aynı bölümde belirtilen kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlarla yine aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara aktarabilecektir.

 

 • Site Yönetimimizin dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Site Yönetimimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Site Yönetimimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerine,
 • İlgili mevzuat hükümlerine göre Site Yönetimimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak hissedarlarına,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili özel hukuk kişilerine,
 • Vergi ve benzeri danışmanlar, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında,  yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

 

ç. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz Site Yönetimimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri sağlamak, geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; çalışanlarımız ve temsilciliklerimiz aracılığıyla veya ilgili mevzuat kapsamında ticari faaliyetlerimizi yürütmek hukuki sebebiyle toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

d. Verilerin Saklanması ve Silinmesi

 

Site Yönetimimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup, mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler Site Yönetimimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Site Yönetimimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız

KVKK 11. Maddesi uyarınca Site Yönetimimize başvurarak;

 1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7.  (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınız bulunmaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi Site Yönetimimize yazılı olarak (Noter kanalı vb. yollarla) iletebilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerin Güvenliği

 

 1. Güvenlik Önlemleri

 

Site Yönetimimiz, KVKK 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli tedbir ve kontrolleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

 

     b. Denetim

 

Site Yönetimimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Site Yönetiminin iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir. Site Yönetimimizin mevcut çalışanlarının ve iş birimi bünyesine yeni dâhil olmuş çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurulmakta ve çalışanlara gerekli eğitimler verilmektedir.

 

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın